O firmie

POL-TAX jest biurem o polskim rodowodzie wyrosłym w polskich realiach, a jednocześnie otwartym na świat i przemiany jakie w nim zachodzą, konsekwentnie podążającym w kierunku najnowszych tendencji rozwojowych i realizacji konstruktywnych rozwiązań.

Jesteśmy w centrum Warszawy, w centrum Polski, w centrum Europy – w centrum spraw ważnych, zaangażowani swoją wiedzą i otwartością na jej przetwarzanie.

 

Spółka jest :

  • obecna na rynku od roku 2002
  • zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Sądzie Gospodarczym XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 121840
  • wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2695 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
  • udziałowcami są osoby fizyczne wśród których większość udziałów przypada udziałowcom będącym biegłymi rewidentami,
  • wszystkie usługi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.,
  • prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz ustawy o rachunkowości.

 

Przedmiotem działalności jest: badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audyt projektów finansowanych ze środków unijnych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie kadr i płac, analizy, doradztwo finansowo-księgowe, przekształcenia spółek, badanie planów przekształcenia, wyceny przedsiębiorstw.