Polityka jakości

Polityka jakości

Korzystając z wieloletniego doświadczenia opracowaliśmy systemy wartości i zasad, na których opiera się sukces naszej firmy i naszych Klientów.

 

Wartości które wyznajemy:

Szacunek        respektowanie godności i praw przysługujących każdej osobie we wszystkich relacjach

    międzyludzkich

Uczciwość       przestrzeganie najwyższych norm moralnych i etycznych

Zaufanie          budowanie zaufania, podejmując tylko przejrzyste działania wynikające z jasnych pobudek

Dyskrecja        wszelkie dane związane z obsługą są objęte klauzulą poufności

Staranność      praca rzetelna i profesjonalna

Umiejętność wzajemnej współpracy i wypracowane własne standardy pracy przekładają się na doskonały kontakt z Klientem i właściwe rozumienie jego potrzeb. Zapewniamy Klientowi komfort polegający na przekonaniu, że każde zlecenie zostanie wykonane przez nas z należytą starannością, perfekcją zarówno jeśli chodzi o poziom wiedzy jak i umiejętności oraz stworzenie klimatu partnerskich kontaktów na każdym etapie realizacji zlecenia.

Jako główny wyznacznik skuteczności systemu przyjęto spełnienie oczekiwań Klienta i zapewnienie Go, że za każdym razem otrzyma usługę o najwyższej jakości.

 

POL-TAX posiada wdrożony system wewnętrznej kontroli jakości zgodny z postanowieniami ustawy o biegłych rewidentach, standardami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Wewnętrzny system kontroli jakości oparty jest na następujących zasadach:

  1. odpowiedzialności kierownictwa za jakość
  2. zgodności ze standardami etycznymi (ze szczególnym naciskiem na niezależność, obiektywizm, etyczność działania)
  3. zarządzaniu kadrami (nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych)
  4. koncentracji na jakości przeprowadzonych prac, jak również ich rezultatach i dokumentacji roboczej (podejmowanie i kontynuacja zleceń)
  5. stałym monitoringu systemu jakości
  6. nadzorowaniu, dbałości o przejrzyste relacje z Klientami

Wszyscy wspólnicy, pracownicy i współpracownicy spółki są zobowiązani stosować się do zasad i procedur przyjętego przez spółkę systemu kontroli jakości.

Zgodnie z wdrożoną polityką jakości wspólnicy, pracownicy i współpracownicy maja obowiązek przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy, należytej staranności i zawodowych kompetencji.                       

                          

Potwierdzeniem jakości naszych usług są pozytywne wyniki kontroli.