Audyt sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci wraz z asystentami i kandydatami na biegłych rewidentów odbywającymi w naszym podmiocie aplikacje.

Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

 1. Badanie wstępne,
 2. Badanie zasadnicze,
 3. Raportowanie,

Badanie wstępne

 • Weryfikacja dokumentacji prawnej i organizacyjnej Jednostki
 • weryfikacja funkcjonowania systemu (polityki) rachunkowości
 • ustalenie kluczowych obszarów badania
 • badanie dokumentów źródłowych w oparciu o wybraną próbę
 • ocena i testy systemu kontroli wewnętrznej
 • wybór próby sald rozrachunkowych do potwierdzenia
 • analiza potencjalnych czynników ryzyka
 • udział w procesie inwentaryzacji składników majątku
 • omówienie tematów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych dotyczących roku badanego

Badanie wstępne ma na celu rozpoznanie istniejących w badanej Jednostce problemów oraz pomaga sprawnie zorganizować realizację badania właściwego. W czasie tym pracownicy działu księgowości mogą zgłaszać biegłemu sprawy wymagające szczególnego zbadania bądź rozwiązania.

Badanie zasadnicze

 • przeprowadzenie zaplanowanych procedur badania dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania
  finansowego
 • testy analityczne i badanie sald i transakcji
 • analiza pozycji pozabilansowych
 • badanie prawidłowości sporządzenia informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • badanie sprawozdania z działalności
 • badanie zdarzeń po dacie bilansu
 • badanie zdolności do kontynuacji działalności na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej

Raportowanie

 • opracowanie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
 • przeprowadzenie weryfikacji przedłożonej opinii i raportu przez kontrolera jakości
 • zatwierdzenie przez Zarząd podmiotu uprawnionego do badania opinii i raportu z badania
 • przygotowanie ewentualnie listu do Zarządu
 • prezentacja na posiedzeniu organów zatwierdzających

Efektem badania sprawozdania finansowego jest: opinia i raport oraz ewentualnie list do Zarządu.

Opinia i raport są najważniejszymi dokumentami, które prezentują wynik oraz jakość przeprowadzonych czynności rewizji finansowej. Forma oraz treść opinii i raportu jest określona przepisami prawa oraz wymogami standardów rewizji finansowej.

Ostateczna opinia nie może być sporządzona i podpisana przed zakończeniem kontroli jakości zlecenia. Kontrola jakości badania przeprowadzana jest w naszej firmie przez doświadczonych biegłych rewidentów.

Na życzenie Klienta opinia i raport mogą zostać przetłumaczone na język angielski, niemiecki lub francuski.

Na Państwa życzenie biegły rewident może uczestniczyć w spotkaniu z Radą Nadzorczą oraz być obecny na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 

 

 

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi