Usługi finansowo-księgowe

Współpraca i kontakty z Klientem nie kończą się na zaewidencjonowaniu operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Proponujemy aktywną współpracę.

Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy, trafne, konkretne wnioski, ściśle sformułowane wskazówki. Pomagamy w interpretacji i zrozumieniu przepisów. Identyfikujemy się z obsługiwanymi firmami.

Usługa w tym zakresie obejmuje:

  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów źródłowych.
  • bieżące księgowanie dokumentów.
  • naliczanie należnych podatków.
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych.
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • reprezentowanie Klientów wobec organów podatkowych, administracyjnych.
  • sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych, rocznych.
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
  • przygotowanie informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi